Menu

- Winkelwagen

- Diversen
- Groepenkasten
- Schakelmateriaal
- Snoeren en kabels

ElektroshopOnline
info@elektroshoponline.com
www.elektroshoponline.com

De Hosterd 47
6582 CA Heumen

T: 06-53930413
maandag t/m vrijdag
van 8.00 t/m 16.30 uur

  Informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden ElektroshopOnline

Artikel 1. Toepasselijkheid
Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Elektroshop Online zijn deze Algemene Leveringsvoorwaarden (hierna: 'Voorwaarden') van toepassing.
Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke mededeling dan wel schriftelijke goedkeuring door Elektroshop Online worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Elektroshop Online worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Elektroshop Online ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
Deze voorwaarden respecteren de rechten van de consument die voortvloeien uit de wet (of de verkoopovereenkomst). 
 
Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
Alle aanbiedingen van Elektroshop Online zijn vrijblijvend en Elektroshop Online behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Elektroshop Online. Elektroshop Online is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Elektroshop Online dit mee binnen korte tijd na ontvangst van de bestelling. 
 
Artikel 3. Prijzen en betalingen
De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro, inclusief btw en exclusief verzendkosten, of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. 
 
Elektroshop Online biedt verschillende betalingsmogelijkheden. 
 
iDeal is de veiligste, snelste en makkelijkste manier van betalen.
Heeft u internetbankieren? dan kunt u gewoon via iDeal betalen. U komt dit vanzelf tegen na het invullen van het afleveradres. U hoeft zicht hier niet voor aan te melden. IDeal is ook de snelste maniet van betalen (Uw bestelling wordt direct verwerkt. Bij een normale overboeking via de bank duurt dit proces 1 dag langer. Wilt u meer uitleg over ideal? kijk op http://www.ideal.nl/consument/demo/index.html
 
Vooruit betaling: U kunt vooruit betalen. Uw bestelling wordt dan afgeleverd nadat uw betaling bij Elektroshop Online binnen is. U kunt bij vooruit betaling het totaalbedag overmaken naar bankrekening 1038.47.006. Vergeet hierbij niet uw referentienummer te vermelden. 
 
Artikel 4. Levering/bezorging
Elektroshop Online zal normaal binnen 1 tot 2 dagen leveren. Indien het gaat om een heel apart artikel zal dit iets langer kunnen duren met een maximum van 30 dagen, maar in dit geval nemen wij wel vooraf contact met uw op of u vindt voor het product op de factuur een N (dit wil zeggen Nalevering). U kunt natuurlijk altijd vooraf contact met ons opnemen of alles op voorraad is ja of nee. Wanneer de bestelde producten niet binnen 30 dagen geleverd worden, heeft u de mogelijkheid om de koopovereenkomst te ontbinden.
De door Elektroshop Online opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding.
De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.
Elektroshop Online is gerechtigd te afleveren in gedeelten na te komen. De extra kosten van de nalevering worden door Elektroshop Online gedragen. 
 
Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Elektroshop Online verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over. 
 
Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Elektroshop Online geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
Elektroshop Online  garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden. 
 
Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid
U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Elektroshop Online  daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen twee (2) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, contact op te nemen.
 
Indien een product een gebrek vertoont, zal de fabrikant/importeur bepalen of het product herstelt of vervangen wordt.
Indien aannemelijk is dat het gebrek aan u te wijten is of anderszins voor uw rekening en risico is, zal in overleg het product in dezelfde toestand terugzenden of voor uw rekening laten herstellen/vervangen.
Op de door Elektroshop Online geleverde producten zit volledige fabrieksgarantie conform de voorwaarden zoals betreffende fabrikant die stelt.
Het risico tijdens het transport van het door u bestelde product is voor Elektroshop Online. Op het moment van aflevering van het product gaat het risico van het product op u over, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door Elektroshop Online kunnen worden uitgesloten. 
 
Artikel 8. Bestellingen/communicatie
Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Elektroshop Online, dan wel tussen Elektroshop Online en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Elektroshop Online, is Elektroshop Online niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door Elektroshop Online. 
 
Artikel 9. Persoonsgegevens
Elektroshop Online respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie. De persoonlijke informatie die u ons verschaft, zal altijd met zorg vertrouwelijk worden behandeld.
De persoonlijke informatie zijn alle gegevens die in het bestelformulier zijn ingevuld.
Elektroshop Online zal uw persoonlijke gegevens gebruiken om de overeenkomst na te komen. De gegevens worden niet ter beschikking aan derden gesteld. 
 
Artikel 10. Overmacht
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Elektroshop Online ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Elektroshop Online gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Elektroshop Online kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. 
 
Artikel 11. Diversen
Indien u aan Elektroshop Online schriftelijk opgave doet van een adres, is Elektroshop Online gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Elektroshop Online schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
Wanneer door Elektroshop Online gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Elektroshop Online deze Voorwaarden soepel toepast.
Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Elektroshop Online in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Elektroshop Online vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
Elektroshop Online is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden. 
 
Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.